Buitenaardsen en de Kerk.

”Er bestaan talloze zonnen en talloze aarden, die allen op dezelfde wijze om hun zon heen draaien. Er is geen enkele reden waarom de ontelbare werelden in het heelal niet bewoond zijn, want een redelijk verstand kan zich onmogelijk voorstellen dat zij, gezien het feit dat zij net als wij de levenswekkende stralen van een zon ontvangen, onbewoond zouden zijn en niet soortgelijke of zelfs betere bewoners kennen als onze aarde. 

”Troost u, de tijd zal komen, dat iedereen de zaken zo zal zien als ik ze zie”. Aldus Giordano Bruno, een dissident Dominicaner monnik die voor zijn vooruitziende blik in het jaar 1600 door de kerk als ketter levend werd verbrand. Nu, 400 jaar later, is diezelfde kerk in serieus gesprek met wetenschappers over het concept van buitenaards leven. Sterker nog, het Vaticaan beschikt over hightech telescopen waarmee ze daadwerkelijk de hemel afspeuren. Voor Giordano Bruno kwamen die inzichten 400 jaar te laat. Of sprak hij juist voor zijn beurt? In bijna ieder heilig geschrift kan men zonder al te veel fantasie altijd wel ergens een connectie met ‘buitenaardsen’ ontdekken. De Kerk als schakel tussen science en fiction?

Een persbericht.
VATICAANSTAD (RK nieuws.net) Het Vaticaan heeft 27 beloftevolle astronomen van over de hele wereld in Rome uitgenodigd om het te hebben over buitenaards leven. De Kerk beschikt in Rome en in het Amerikaanse Arizona over enorm krachtige telescopen waarmee astronomen het heelal kunnen afturen op zoek naar leven.

Het Vaticaanse Observatorium nodigde de jonge topastronomen uit voor een cursus astrobiologie, of de studie van het leven in de ruimte. Een van de onderwerpen: de zoektocht naar buitenaardse beschavingen. De tijd dat de katholieke kerk dacht dat de aarde om de zon draait is overduidelijk al lang voorbij. De Kerk houdt rekening met het bestaan van marsmannetjes. Astronomen in dienst van de Kerk bestuderen al eeuwenlang de hemel.
"Het is perfect denkbaar dat God ander leven heeft gecreëerd in dit heelal", zegt jezuïet Sabino Maffeo (82) die al veertig jaar onderzoek doet in het Observatorium. "We sluiten niet uit dat er buitenaards leven bestaat. Wat we doen als we een andere beschaving vinden? Dan zullen we hen vragen of ze in een God geloven. En of ze de tien geboden kennen."

Het Observatorium van het Vaticaan beschikt sinds de achttiende eeuw over drie krachtige telescopen in de schaduw van Castel Gandolfo, het zomerverblijf van Paus Benedictus XVI. Sinds 1981 heeft het Vaticaan zelfs een supertelescoop in Tuscon (Arizona).

Buitenaards leven houdt de Kerk al langer bezig. Het bestaan ervan zou de katholieke theologie aardig op zijn kop zetten. De Italiaanse theoloog Piero Coda gelooft dat marsmannetjes geen bedreiging hoeven te zijn voor de Kerk. "De ontmoeting met buitenaardsen zou ons geloof zelfs kunnen versterken", zegt hij. Volgens Coda houdt het Vaticaan er daarom best rekening mee dat er ooit buitenaardse beschavingen gekerstend moeten worden.

Aldus het kleine maar verbazingwekkende persbericht uit de eigen kerkelijke gelederen. Het Vaticaan staat nu niet bepaald bekend om vooruitstrevende denkbeelden of vernieuwende onderzoeken. De luchtigheid waarmee het bericht rept over het feit dat het Pauselijk Observatorium al sinds de 18de eeuw de hemel bespiedt doet bijna vergeten dat 100 jaar eerder Galilei op diezelfde plek onder bedreiging verboden werd het hemelgewelf verder te onderzoeken. 

Zacharia Sitchin
Binnen grenswetenschappelijke kring is de tot Amerikaan geneutraliseerde Russische jood Zacharia Sitchin (auteur van o.a. ‘de 12de planeet’ en ‘aan genesis voorbij’) geen onbekende. Sitchin heeft bijna een heel leven gewijd aan het ontcijferen en vertalen van 6000 jaar oude Soemerische kleitabletten. De uitkomst van dat vertalen komt in de visie van Sitchin in het kort hier op neer;

Een buitenaards ras (de Annunaki) bezocht duizenden jaren geleden de aarde om goud te delven. Omdat de Annunaki het harde werk al gauw beu waren zochten ze een alternatief. Ze vonden dat alternatief door hun stempel te drukken op “datgene wat hier al rondliep”. Door middel van genetische ingrepen werd de mens geschapen.

Hoe verwonderlijk de boodschap ook moge lijken, in 2000 sprak Sitchin er toch uitvoerig over met monseigneur Corrado Balducci. Op 31 maart 2000 was Sitchin naar Italië gekomen waar hij spreker was op een conferentie met de veelzeggende titel “The Mystery of Human Existence”.  De conferentie vond plaats in Bellaria en één van de toehoorders was de door het Vaticaan afgevaardigde monseigneur Corrado Balducci. Tijdens de conferentie hield Sitchin een diapresentatie waarin hij bewijzen en aanwijzingen naar voren bracht die zijn visie op de Soemerische teksten moesten ondersteunen. De belangrijkste conclusies van zijn betoog waren;

We zijn niet alleen. We zijn niet alleen in het universum, maar we zijn ook niet alleen in ons eigen zonnenstelsel. Er is nog een planeet in ons zonnenstelsel, ergens in een baan voorbij Pluto, die periodiek in de buurt van de Aarde komt. En van deze planeet, Nibiru geheten, komen de buitenaardsen die de Soemeriërs Annunaki noemden en die in de bijbel de naam Nefilim kregen. Deze buitenaardsen bezochten onze planeet voor het eerst zo’n 450.000 jaar geleden en ongeveer 300.000 jaar geleden begonnen ze aardse mensachtige genetisch te manipuleren tot hedendaagse homo sapiens, de Adam. En door dat te doen deden ze zich voor als plaatsvervanger van de schepper, God. Na de presentatie sprak Sitchin uitvoerig met monseigneur Balducci over het onderwerp en op de website van Sitchin staat hierover onder andere het volgende verslag te lezen.

Over UFO’s zei Balducci het volgende:
”De duizenden verslagen van ooggetuigen laten geen ruimte om te ontkennen dat er een bepaalde mate van waarheid in zit, zelfs als je optische illusie, atmosferische fenomenen en dergelijke meerekent. Als Katholiek theoloog kan ik dergelijke getuigenissen niet ontkennen. Getuigenissen zijn een manier om de waarheid door te geven.”

Over leven op andere planeten zei Balducci het volgende:
”Het is zeker mogelijk dat er op andere planeten leven is. De bijbel sluit die mogelijkheid ook niet uit. Als we uitgaan van de geschriften en onze kennis van Gods almacht en ongelimiteerde wijsheid, kunnen we alleen maar instemmen met het idee dat leven op andere planeten mogelijk is. Sterker nog, het is niet alleen mogelijk, maar zelfs aannemelijk en waarschijnlijk.”

Over intelligente buitenaardsen zei Balducci het volgende:
”Als ik over buitenaardsen spreek moet men denken aan wezens die waarschijnlijk verder gevorderd zijn dan wij, in die zin dat hun aard een combinatie van een materieel en een geestelijk deel is, een lichaam en een ziel, hoewel in verschillende samenstelling dan bij mensen. Engelen zijn wezens die zuiver geestelijk zijn, verstoken van een fysiek lichaam. Wij mensen zijn opgebouwd uit materie en een geest maar staan spiritueel nog steeds op een laag niveau. Het is volledig geloofwaardig dat in de enorme afstand tussen Engelen en mensen één of ander middenstadium gevonden kan worden, dat kunnen dan wezens zijn met een lichaam zoals wij, maar spiritueel veel verder gevorderd.”
 

Wat achtergrondinformatie
Monseigneur Corrado Balducci is een Katholiek theoloog, verbonden aan het Vaticaan en onder andere lid van de Curie van de Rooms Katholieke Kerk, Prelaat van de congregatie voor evangelisatie en verspreiding van het Geloof, vooraanstaand exorcist van de Archdiocese van Rome, lid van Beatificatie comité van het Vaticaan en expert op het gebied van Demonologie.  Balducci heeft tevens enkele boeken op zijn naam staan en is door het Vaticaan aangewezen om zich te verdiepen in fenomenen zoals UFO’s en buitenaardsen. Eerder, in 1997, had Balducci al gesproken met de Duitse UFO-onderzoeker Hesemann en later met de Italiaanse UFO-onderzoeker Eduardo Russo. Voor de goede orde dient vermeld te worden dat de visie van Balducci niet persé het officiële standpunt van het Vaticaan is. Zijn uitspraken zijn vooralsnog geheel voor eigen rekening. Feit is wel dat het Vaticaan, sinds het jaar 2000, buitenaardsen niet meer als demonen ziet.

Waarom Kerkelijke interesse?
Objectief gezien kunnen we alleen maar gissen naar de beweegredenen van het Vaticaan. Formeel heeft de Kerk geen standpunt ingenomen. Ondanks dat Balducci op eigen gezag spreekt is het wel zo dat de lijn met het Vaticaan er duidelijk ligt. Misschien is het slechts uit veiligheid zodat de Kerk later, als er inderdaad sprake blijkt te zijn van buitenaardsen, kan zeggen dat ze een open-mind hadden? Of misschien wil de Kerk op deze manier de jeugd meer aan zich binden? Of wordt de Kerk gemotiveerd door de wonderlijke uitspraken in de Bijbel? In de Bijbel en ook andere heilige geschriften staan op diverse plekken opmerkelijke uitspraken die gemakkelijk geïnterpreteerd kunnen worden op een science fiction-achtige manier.  

Wat zeggen heilige geschriften eigenlijk over buitenaardsen?
Van, met duimdik zilverwerk beslagen, statenbijbels tot orale overleveringen van geïsoleerd levende natuurvolkeren. En het maakt niet uit of ze nou duizenden jaren geleden zijn opgetekend in het Aramees, Sanskriet of spijkerschrift of pas recentelijk door antropologen, er is altijd wel ergens een passage te lezen die van de ‘Goden kosmonauten’ lijkt te maken. De discussie over de betekenis van dergelijke wonderlijke teksten zijn alles behalve nieuw. Ondanks de vele boeken en debatten over het onderwerp is er geen consensus en de discussie stikt vaak in de gangbare opvatting dat raadselachtige (of misschien beter; lastige) oude teksten slechts mythisch begrepen kunnen worden. Maar goed, voor diegenen die niet zo bekend zijn met de opmerkelijke uitspraken uit de geschriften volgt hier een beknopt overzicht;

Maya, Zuid Amerika.
In de Popul Vuh staat: "In het begin dwaalde Huracán rond op de grote watermassa in een diepe oerduisternis." Na de schepping van de dieren besloten de goden mensen te maken die in staat waren "de naam van de goden uit te spreken, hen te verzorgen en te voeden" met gebeden en offers. De mensen begonnen zich oneerbiedig te gedragen en de goden besloten de mensen met een zondvloed te vernietigen. Over de goden staat er: "Ze slaagden erin om alles te weten dat er te weten valt op de wereld. Als ze keken, zagen ze onmiddellijk alles wat er zich om hen heen bevond. Ze dachten om beurten na over de hemelboog en de ronding der aarde. Zij konden ook het grote en het kleine in de hemel en op aarde zien. Ze zagen alle dingen zonder dat ze zich hoefden te verplaatsen."

Maar ook het vertrek van de Maya aartsvaders spreekt tot de verbeelding; “Naar de onzen keren wij terug. Reeds verschijnt Onze-heer-het-hert, aan de hemel staat hij. (Onze-heer-het-hert, oftewel C’ahual Queh. Zowel bij Maya als Quichés was de heer of bezitter van de herten het symbool van het verdwijnen en voor afscheid. “God-hert” (yumil-keh) was ook de leidende ‘geest’ van de Maya’s.) Huiswaarts zullen wij keren, ons werk is gedaan, onze dagen hebben zich vervuld, wij moeten gaan. Houdt ons in herinnering, vergeet ons niet. Zoek een plaats waar je hutten kunt bouwen, zoek een plaats in de bergen. Maar dan zullen jullie nog eenmaal het land zien, waar wij vandaan komen”.

Bij hun afscheid gaven ze het volk een aandenken, in de Popul Vuh staat het als volgt omschreven;
“Dit hier zal jullie bijstaan, wanneer je mij aanroept. Dit hier is het teken van het verbond. Zo sprak hij (Balam-Quitze) en liet als aandenken aan zijn dagen op de aarde de bundel na, die sindsdien Pisom K’ak’al (Pisom K’ak’al letterlijk: ingehuld glans) werd genoemd. Niemand wist wat het was. Een rol die uit veel doeken bestond, was het. Maar het was onmogelijk om de rol te openen. Er was geen naad te zien. Niemand had gezien hoe de rol was gewikkeld.”.

Dan vertrekken de aartsvaderen daadwerkelijk;
“Boven de hoogten van de berg Hacavitz verdwenen zij. Door hun vrouwen en kinderen werden zij niet begraven. Niemand zag hen heengaan”.

Hindoe, India.
In de Visnu Purana staat: "De gehele stad, die ontoegankelijk was voor de goden, was aldus door de discus van Hari in vlammen gehuld en was totaal vernield. Toen ging de discus, zeer vertoornd en hevig opvlammend, terug naar de hand van Visnu." De Ramaya bevat gedetailleerde beschrijvingen van een vimana (vliegende discus). De voortstuwing geschiedde door een geelachtig witte vloeistof. De afmetingen waren opmerkelijk: het had twee verdiepingen, raampjes en een koepel met een torentje. Het kon met de snelheid van de wind vliegen en maakte een melodieus geluid. De vimana kon door de lucht reizen of stoppen en stilhangen.

In de Samarangana Sutradhara staat: "Door middel van deze machines kunnen mensen in de lucht vliegen en hemelse schepselen kunnen naar de aarde komen."

Het grote epos van India, de Mahabharata, bevat talrijke legenden. Een van de hoofdstukken vertelt over een mysterieus wapen in de vorm van een schelp die gloeide als vuur, maar waar geen rook uitkwam. “Toen de schelp de grond raakte, bedekte duisternis de lucht, orkanen en stormen vernietigden de stad. Een vreselijke explosie verbrandde duizenden dieren en mensen tot as. Boeren, stadsbewoners en strijders doken in de rivier om het giftige stof af te wassen.” 

Christen, Bijbel.
Johannes 8:

23 En hij zeide tot hen: Gij zijt van beneden, ik van boven; gij zijt van deze wereld, ik ben niet van deze wereld.

Ezechiel 9:

1 Daarna riep Hij met luide stem voor mijne oren, zeggende: Laat de bezoeking der stad komen, en elk hebbe zijn vernielend wapentuig in de hand. 

2 En zie, zes mannen kwamen op den weg van de bovenste poort af, die tegen het Noorden is, en elk had een verdelgend wapen in zijne hand; maar één was er onder hen, die was met linnen bekleed, en had schrijfgereedschap aan zijne zijde; en zij gingen naar binnen, en traden nevens het koperen altaar. 3 En de heerlijkheid van den God Israëls hief zich op van boven den cherub waarop zij was,

Ezechiël 1:

4 En ik zag, en zie, er kwam een onstuimige wind van het Noorden af, met een grote wolk vol vuur, dat overal rondom glinsterde; en midden in dat vuur was het helder als licht, was wat er uitzag als blinkend metaal.

Nahum 2:

3 De schilden zijner helden zijn rood, zijn legervolk ziet er als purper uit, zijne wagens lichten als vuur, als hij slag wil leveren, hunne spiesen beven. 4 De wagens rollen langs de wegen en rammelen op de straten; hunne gedaanten zijn als fakkels, zij rijden door elkander heen als bliksemschichten.

Jeremia 4:

12 ja, er komt een wind, die hun te sterk zal zijn. Nu zal Ik óók met hen richten. 13 Zie, hij komt op als de wolken, en zijne wagens zijn als een dwarrelwind, zijne paarden zijn sneller dan arenden; wee ons, wij zijn vernield.

Handelingen 2:

2 En er geschiedde plotseling een geruis van den hemel, als van een geweldigen wind en vervulde het gehele huis waar zij zaten; 3 en men zag aan hen gedeelde tongen als van vuur en het zette zich op elk van hen. 4 En zij werden allen vol van den Heiligen Geest, en begonnen te spreken met andere tongen, naar dat de Geest hun gaf uit te spreken. 5 En er waren Joden, te Jeruzalem wonende, godvruchtige mannen uit allerlei volk, dat onder den hemel is. 6 Toen nu deze stem geschiedde, kwam de menigte te samen en werd verbaasd, want ieder hoorde hen in zijne eigene taal spreken. 7 En zij ontzetten zich allen en verwonderden zich, en zeiden onder elkander: Zie, zijn niet allen dezen, die daar spreken, Galileërs? 8 Hoe horen wij hen dan, ieder in onze eigene taal, in welke wij geboren zijn?

Handelingen 1:

9 En toen hij dit gezegd had, werd hij opgenomen, dat zij het zagen, en ene wolk nam hem weg voor hunne ogen. 10 En toen zij hem nazagen, terwijl hij ten hemel voer, zie, toen stonden bij hen twee mannen (= engelen) in witte klederen, 11 die ook zeiden: Gij mannen van Galiléa, wat staat gij en ziet naar den hemel? Deze Jezus, die van u opgenomen is ten hemel, zal komen, gelijk gij hem ten hemel hebt zien varen. 

Joods/Christen, apocrief,
Henoch is de 7de aartsvader vóór de zondvloed (9) en hij stond tijdens zijn leven (hij werd 365 jaar) bekent als “wonder der kennis” en “hij die wandelde met God”. In de bijbel zelf wordt niet veel gesproken over Henoch, hooguit in de oude Statenvertalingen waren apocriefe boeken zoals die van Henoch opgenomen.

Toch weet ook Henoch ons frappante zaken te melden. In ‘Het boek van de wachters’ (wachters zal later in de geschiedenis vertaald worden als engelen) lezen we hoe tweehonderd van deze wachters onder aanvoering van Sjemichaza naar de aarde afdalen om zich tegen de wil van ‘God’ zich te vergijpen aan aardse vrouwen.

De uitkomst daarvan was dat de vrouwen reuzen baarden die zich vervolgens tegen de mensen keerden. (meer over reuzen hier en hier op deze site.) Maar de wachters deden meer, zo leerden ze de mensen zwaarden, dolken, schilden en borstplaten te maken. Maar buiten wapentuig gaven ze ook onderricht in de “kunst de ogen op te maken en de oogleden te verfraaien, en de kostbaarste en zeldzaamste edelstenen, en allerlei soorten verfstoffen” Aldus Henoch die er mistroostig aan toevoegt “, en de wereld was veranderd’.

Henoch was heel nauwkeurig en onder 8.3 van het boek van de wachters noemt hij man en paard als hij schrijft over de wachters;

“Amezarak onderrichte al diegenen die toverijen bedreven en wortels sneden, Armaros de bevrijding van toverijen, en Barakiël onderwees astrologen, en Kochabiël voortekenen, en Tamiël onderwees astrologie, en Asradel onderwees de loop van de maan.”

Maar ook over zijn ‘wandelen met God’ zegt hij opvallende dingen;

17.1 En ze brachten me naar een plaats waar ze (de wachters) er als brandend vuur uitzagen en, wanneer ze wilden, zichzelf op mensen deden lijken.

Vervolgens krijgt Henoch alles te zien van “de mondingen van alle rivieren op de aarde en de mond van de diepte” tot “de winden die het uitspansel doen ronddraaien en de zonneschijf en alle sterren doen ondergaan”.

Exegese
Exegese is een moeilijk woord voor Bijbelverklaring. Maar moeilijker dan het woord exegese is het verklaren zelf. Al bijna 2000 jaar lang buigen exegesisten zich over de oude geschriften. Missionarissen en priesters slepen al eeuwenlang wijsheden uit alle hoeken van de wereld naar het Vaticaan. Daar wordt het nauwkeurig onderzocht, vergeleken, gerubriceerd en probeert men bevestigingen voor het geloof te vinden. Wij kunnen als buitenstaanders alleen maar dromen van de kennis die daar te vinden is en totdat er openbaarheid komt moeten we het doen met wat we wel weten. En eigenlijk is dat niet zo heel veel. Logischerwijs kunnen er voor de opmerkelijke uitspraken in de heilige geschriften geen sluitende verklaringen worden gegeven. Niemand kan met zekerheid zeggen hoe de teksten begrepen moeten worden. En zelfs als je dergelijke teksten door een science fiction bril wil zien, zitten er vreemde tegenstrijdigheden in die het verhaal flink ondergraven. Zo zou je bijvoorbeeld bij de verhalen de volgende vragen kunnen zetten;

Nibiru, de planeet van de Annunaki, zou volgens de Soemeriërs eens in de 3600 jaar dicht genoeg bij de Aarde staan om de oversteek te wagen. Dat zou betekenen dat wanneer Niburu zijn afstand tussen de Aarde weer gaat vergroten de planeet een duizendjarige nacht en winter tegemoet gaat. Zou het dan niet logischer zijn om gewoon op de aarde te blijven, die in hun ogen op een Spaanse Costa geleken moest hebben?

Of:

De Annunaki kwamen om goud te delven en omdat het harde werk ze begon tegen te staan, knutselden ze ‘werkers’ in de vorm van de mens in elkaar. Dat geeft ook weer te denken. Kennelijk waren Annunaki technisch in staat tot ruimtereizen en genetische manipulatie, maar ging high-tech mechanisatie voor mijnbouw ze te ver?

Of

Als we Henoch mogen geloven waren zijn ‘wachters’ of ‘engelen’, alles behalve spiritueel hoogwaardige wezens. Zodra ‘God’ even niet keek kwamen ze, 200 man sterk, naar de Aarde om zich te vergijpen aan de vrouwen. En dat alles in ruil voor wat kennis om wapens te maken, sterrenkunde en wetenswaardigheden over make-up. Tegenwoordig zouden we de ‘wachters’ omschrijven als een zooitje losbandige hooligans die kennelijk niet al te veel vertrouwen in de oplettendheid van hun ‘aanvoeder of god’ hadden.

U begrijpt het, bij iedere wonderlijke tekst zijn wel bedenkingen te noemen. Bedenkingen die ook de schriftgeleerden van het Vaticaan zullen hebben. En als je dat soort bedenkingen combineert met de huidige stand van de wetenschap zou er voor het conservatief denkende Vaticaan eigenlijk geen reden moeten zijn om zich serieus in die materie te verdiepen, laat staan om met telescopen de hemel af te turen of een dialoog met wetenschappers aan te gaan over buitenaards leven. Dan blijft er uiteindelijk nog maar één reden over waarom de Kerk zich al dan niet direct over het onderwerp buitenaardsen buigt…

Misschien weet de Kerk meer dan zij (nu) wil toegeven.

Hoe zat het met die Ketter?
De Dominicaner monnik Giordano Bruno moest in 1600 branden voor zijn opvatting dat er andere werelden zouden kunnen bestaan die bewoond worden door soortgelijke of zelfs betere bewoners dan wij.  Hij was niet gek. Misschien kwam hij, als simpel monnik, te dicht bij een kennis die onaangeroerd moest blijven. Immers, zo afwijkend was Bruno niet in zijn opvatting, zo’n 200 jaar eerder schreef kardinaal Nicolo Cusano (1401-1464) straffeloos; “Er is geen ster in de hemel waarvan we het bestaan van leven kunnen ontkennen, zelfs als het verschilt van het onze.”